Circular Informativa VI Especial Covid-19. R.D nº9/2020 i 10/2020

Benvolguts/des clients/es i col·laboradors/es

 

Seguint amb el criteri informatiu que hem començat des de l’inici de la crisi del COVID-19, us comentem que aquest cap de setmana s’han aprovat dos Reials Decrets importants (nº9/2020 i 10/2020) i que tot seguit us resumim.

 

R.D 9/2020, de 27 de març (Govern Central).-

A través d’aquest R.D. s’adopten mesures complementàries que reforcen a les ja adoptades en l’àmbit laboral i en relació, entre d’altres, a la protecció per atur, per a tots els treballadors afectats per la suspensió de contractes i reducció de jornada per força major o causes econòmiques, tècniques, etc.

 • La força major i les causes econòmiques, tècniques, organitzatives i de producció en les que s’amparin les suspensions de contractes i reduccions de jornada, no poden justificar ni extincions de contracte ni acomiadaments.

 

 • El procediment per al reconeixement de la prestació contributiva per atur, per aquestes causes, comença per una sol.licitud col.lectiva presentada per l’empresa davant el SEPE (servei d’ocupació) qui facilitarà un model de la sol.licitud; sol.licitud que ja hem enviat a molts de vosaltres i que ja està cumplimentada en alguns casos.

 

Aquesta comunicació s’haurà de remetre per l’empresa en el termini de 5 DIES HÀBILS des de la sol.licitud de l’ERTE en els supòsits de força major, o des de la data en que l’empresa notifiqui a l’autoritat laboral la seva decisió en el cas de causes econòmiques, tècniques, etc.. Si la sol.licitud ja s’hagués presentat abans del 28/03, el termini de 5 dies començarà des del 28/03. PER TANT, EL TERMINI MÀXIM PER SOL.LICITAR AQUESTA PRESTACIÓ, EN TOTS ELS CASOS, SERÀ FINS EL DIVENDRES DIA 03/04.

 

La comunicació es remetrà telemàticament i segons determini el SEPE, i la no transmissió d’aquesta serà considerada una falta greu.

 • Quan les societats cooperatives no es puguin reunir per falta de mitjans, serà el Consell Rector qui podrà acordar la suspensió total o parcial de la prestació de treball dels seus socis i expedirà la certificació corresponent per a la seva tramitació.
 • La suspensió dels contractes temporals suposarà la interrumpció del seu còmput, tant en la durada d’aquests contractes com en els períodes de referència equivalents al període suspés.
 • La durada dels ERTES per causa de força major no es podrà allargar més del període de l’Estat d’Alarma.
 • La data d’efectes de la situació legal d’atur en els casos de força major, serà la data del fet causant de la mateixa, i en els casos per causes econòmiques, tècniques, etc. serà en tot cas la data coincident o posterior a la data en que l’empresa comuniqui a l’autoritat laboral la decisió adoptada. Data i efectes que hauràn de constar, en tot cas, al certificat d’empresa.

 

RD 10/2020, de 29 de marc (Govern Central)

Mesures que es prenen per reduir la movilitat de la població, arran de la pròrroga de l’Estat d’Alarma decretat pel Govern Central.

 • Donada la pròrroga de l’Estat d’Alarma fins al dia 9 d’abril, s’aproba un PERMÍS RETRIBUIT RECUPERABLE per tot el personal laboral per compte aliè, que presti serveis en empreses públiques o privades amb activitats no essencials, essent de caràcter obligatori i limitat, des del 30/03 al 09/04, inclosos.

Aquest permís retribuit serà per tots els treballadors d’empreses que no hagin paralitzat la seva activitat arrel del RD.463/2020 de 14 de marc, amb les següents EXCEPCIONS:

 • Treballadors en sector essencials (Annex RD.10/2020)
 • Treballadors afectats per un ERTE.
 • Treballadors que estiguin de baixa per IT o amb un contracte suspés per d’altres causes.
 • Treballadors que estiguin teletreballant.

La recuperació d’aquestes hores es podrà fer des del dia següent a la finalització de l’Estat d’Alarma fins el 31/12/2020 i s’haurà de negociar en un període de consultes entre l’empresa i representants dels treballadors o sindicats i sino per 3 treballadors de l’empresa.

En qualsevol cas, aquesta recuperació d’hores no podrà incomplir els períodes minims de descans diari i setmanal previstos a la llei i conveni col.lectius.

De totes formes, les empreses afectades per aquest permís, podran en cas de ser necessari, establir un minim de plantilla per tal de mantenir l’activitat indispensable, tal i com ho farien un cap de setmana normal o festiu.

Es pot prestar serveis el dia d’avui 30/03, en cas de que no es pugui interrompre d’immediat l’activitat de l’empresa i només per fer les tasques imprescindibles per fer efectiu el permís.

En activitats de transport no essencials que estiguin fent un servei, començaran el permís retribuit un cop acabin el servei d’entrega i el retorn al seu lloc d’orígen.

I finalment us volem avisar de que aprofitant les circumstàncies extraordinàries actuals hi ha gent que està intentant fer FRAUS, demanant informació de dades personals, de manera que si rebeu algun comunicat sobre l’aprovació d’un ERTE a la vostra empresa i us demanen el número de compte corrent per gestionar la prestació NO RESPONGUEU és un INTENT DE FRAU, són les empreses les que comuniquen totes les dades, per tant vosaltres no heu de comunicar res a ningú. Ho podeu denunciar a Esta dirección de correo electrónico está siendo protegida contra los robots de spam. Necesita tener JavaScript habilitado para poder verlo. 

Com sempre us mantindrem puntualment informats sobre totes les novetats legislatives que vagin sorgint sobre aquesta crisi.

 

Cordialment.

 

Lleida, 30 de Març de 2020

Vanesa Patricia Vázquez Bellés (gerent Ottesa Assessors)

Circurla informativa V especial Covid-19

En relación a las medidas excepcionales recogidas en el ámbito tributario (Hacienda Pública estatal) os hemos de comentar que, aunque el RD. 8/2020 determina la suspensión de los plazos en el ámbito tributario, dado que está sometido a una normativa especial, sólo se refiere -esta suspensión- en dos supuestos:

a) Los plazos abiertos para el pago de deuda tributaria en período voluntario y ejecutivo, los vencimientos de plazos de aplazamientos concedidos y plazos para atender requerimientos, diligencias de embargos ... quedan aplazados hasta el día 04/30/2020, siempre y cuando estemos ante plazos abiertos antes del 03/18/2020.

b) Y para todos aquellos plazos abiertos a partir del 03/18/2020 quedarán prorrogados hasta el 05/20/2020.


Pero, muy importante, no se interrumpen los plazos para la presentación de declaraciones y autodeclaraciones tributarias.

Os adjuntamos al respecto el link de la Agencia Tributaria con preguntas generales que puede consultar: https://www.agenciatributaria.es/AEAT.internet/Inicio.shtml


-En cuando a la Agencia Tributaria de Cataluña, se comunica que con fecha 03/19/2020, se ha publicado en el DOGC, el Decreto-Ley 7/2020, de 17 de marzo, donde se establecen, entre otras, medidas urgentes en materia tributaria y económica.

En el Art.14 de este Decreto se determina la suspensión de los plazos de presentación e ingreso de los tributos propios de la Generalidad de Cataluña (establecimientos turísticos, ...) y de los tributos cedidos (transmisiones, sucesiones, donaciones.) Hasta que se deje sin efecto el Estado de Alarma.

 

-Ayuda Autonómica (Generalitat) -

Asimismo, y en compensación a las pérdidas por el trabajo autónomo en Cataluña, se recoge en su Art.15 una ayuda, en forma de prestación económica única, que facilitará el Departamento de Trabajo, asuntos sociales y familias de la Generalitat, a los autónomos- persona física, que acrediten una reducción drástica e involuntaria de su facturación a consecuencia de los efectos del coronavirus en su actividad económica y no dispongan de fondos alternativas de ingresos.

Como requisitos para poder solicitar esta ayuda se requiere estar en situación de alta en el régimen especial de autónomos de la SS, tener domicilio fiscal en Cataluña y que figuren como tales en actividades de las que se ha decretado el cierre de acuerdo con lo establecido en el RD.463 / 2020 y 465/2020.

La forma de acreditación de las pérdidas económicas se hará comparando la facturación del mes de marzo del 2019 en relación a la del mes de marzo de 2020, por lo tanto para poder solicitar esta ayuda se deberá facilitar el libro de ingresos marzo del 2019 y del 2020, por lo tanto habrá que esperar a final de este mes.

La solicitud de la ayuda se podrá solicitar a partir del 1 de abril y se hará de forma telemática a través de la web del Departamento de Trabajo:

Hay que tener en cuenta que el presupuesto es de 7,5 millones de euros y que prevé beneficiar a unos 4.500 trabajadores autónomos y que se dará hasta agotar este presupuesto. Si tenemos en cuenta que actualmente hay unos 500.000 autónomos en Cataluña, sólo podrán acceder un 1% de total.

Y también es muy importante destacar que esta ayuda autonómico es incompatible con cualquier otra ayuda, prestación, subsidio o subvención, públicos o privados, destinados a la misma finalidad.

Y será incompatible, por tanto, con las ayudas que el Gobierno Central ha creado por el colectivo autónomo para hacer frente a estas circunstancias excepcionales y que ya os apuntar en nuestra circular anterior y os ampliamos a continuación.

 

-Prestación estatal a los autónomos (Gobierno Central) .-

Al Art.17 del Real Decreto 8/2020 de 18 de marzo, se ha aprobado una prestación extraordinaria a los autónomos, con actividades suspendidas en virtud del RD 463 y 465/2020 o con reducción reducida en al menos un 75% en relación a la media de facturación del semestre anterior.

Los requisitos para poder solicitar la prestación serán estar dado de alta en el régimen especial de autónomos o de los trabajadores del mar, en el caso de que la actividad no se haya suspendido acreditar la reducción de la facturación en el menos un 75% en relación al semestre anterior y, estar al corriente en el pago de las cuotas a la SS.

También podrán acogerse a esta prestación los socios trabajadores de cooperativas de trabajo asociado que hayan optado por su encuadre como trabajadores por cuenta propia en el régimen especial que les corresponda, siempre y cuando reúnan todos los requisitos generales.

La cuantía de la prestación regulada se determinará aplicando el 70% a la base reguladora, calculada según lo previsto en el Art.339 de la LGSS.

Por ejemplo, si se paga la cuota mínima de 286,10 euros, se tendrá derecho a una prestación mínima de 944,40 euros y por tanto si aplicamos el 70% la prestación sería de 661,08 euros.

Esta prestación tiene una vigencia limitada a un mes, desde la entrada en vigor del RD. 463/2020 (14/03) o hasta el último día del mes en que finalice el Estado de Alarma si va más allá de un mes y será incompatible con cualquier otra prestación del sistema de la S.S.

El tiempo de su percepción se entenderá como cotizado y no reducirá los periodos de prestación por cese de actividad en que el beneficiario pueda tener derecho en un futuro. Por lo tanto no se pagará la cuota de autónomos, pero contará como cotizada.

En resumen, todos aquellos autónomos que por RD. 463/2020 y 465/2020 tengan la obligación de cerrar su actividad económica (comercio minorista -con excepciones-, hostelería, restauración, ...) tendrán la posibilidad de solicitar la ayuda sin justificar el descenso de ingresos .

El resto de autónomos no incluidos en la lista de actividad obligadas a cerrar, deberán justificar el descenso de sus ingresos en el menos un 75%.

MUY IMPORTANTE solicitar la ayuda durante el mes de abril, ya que entonces se compara en marzo con la media de los seis meses anteriores, si se pide durante el mes de marzo entonces se compara en febrero con la media de los seis meses anteriores . Cada caso debe estudiar.

 

Suspensión de apertura de establecimientos turísticos (Gobierno Central) .-

Con fecha de ayer, 19/03, se publicó en el BOE la Orden SND / 267/2020, de 19 de marzo, donde se decreta la suspensión de apertura al público de todos los hoteles y alojamientos similares, alojamientos turísticos y otros alojamientos de corta duración, campings, aparcamientos de caravanas y similares, con obligación de cerrar cuando ya no haya clientes y como máximo pueden estar abiertos hasta el día 03/26/2020.

Pueden quedar abiertos los establecimientos turísticos de larga duración y de temporada, que en el momento de declarar el Estado de Alarma tuvieran clientes de forma estable y de temporada, siempre y cuando a sus habitáculos puedan tener las infraestructuras necesarias para estar según la normativa actual, sin que los establecimientos puedan admitir nuevos clientes.

Como siempre, os iremos manteniendo informados conforme se vayan desarrollando las diversas normativas sobre todas estas medidas excepcionales y sobre medidas nuevas puedan ir saliendo.


Atentamente,

 

 

Lleida, 20 de Marzo de 2020
Vanesa Patricia Vázquez Bellés (gerente Ottesa Assessors)

Circular informativa IV especial COVID-19 I MedidaAS excepcionales de carácter económico

 

Siguiendo con la línea informativa que iniciamos el lunes, y con el fin de manteneros puntualmente informados sobre la incidencia que el decreto de Estado de Alarma por coronavirus está teniendo en el ámbito laboral de nuestras empresas y clientes, se le informa con fecha de ayer 17/03 pero publicadas en el BOE el 18/03, se han tomado una serie de medidas excepcionales de carácter económico, por parte del Gobierno Central y también por parte de la Generalidad de Cataluña, que a continuación os detallamos.

 

Gobierno Central (Real Decreto 465/2020 de 17/03) .-

Se modifica el Real Decreto 463/2020 de 14 de marco de declaración de estado de alarma en el sentido, entre otras medidas, incluir dentro de las actividades excluidas de apertura al público en las peluquerías, restringiendo su actividad al servicio a domicilio.

 

Gobierno Central (Real Decreto 8/2020 de 17/03) .-

1.- Suspensión de contratos y reducción de jornada laboral por fuerza mayor.-

Medidas para todas aquellas suspensiones de contrato y reducciones de jornada que sean consecuencia directa del coronavirus y que serán consideradas, a todos los efectos, provenientes de una situación de fuerza mayor. 

Se podrán acoger a estas medidas los trabajadores del Régimen General de la SS, así como sus empresas, y en cuando los socios trabajadores de cooperativas de trabajo asociado, los socios trabajadores de sociedades laborales que hayan optado por el régimen general de la SS, y en regímenes especiales que cubran la contingencia de desempleo tendrán un procedimiento específico en la normativa. Todos ellos siempre que la relación laboral sea anterior a la entrada en vigor de este Real Decreto-Ley.

La empresa que acuerde la suspensión de contratos o reducción temporal de jornada de trabajo por estos motivos, deberá remitir a la autoridad laboral competente un informe relativo a la vinculación de la medida adoptada acompañado de la documentación acreditativa, frente la que la Inspección de trabajo en un plazo improrrogable de 5 días emitirá su informe siendo potestativo por la autoridad laboral, la cual deberá expedir resolución en el plazo de 5 días, desde su solicitud. Entendemos que estas actividades incluidas en el RD 7/2020 serán más directos en cuanto a la acreditación de la fuerza mayor.

Las actividades, las cuales hayan sido percibidas por sus colegios profesionales del cierre de las mismas debido al coronavirus también podrán acogerse a estas medidas excepcionales.

Y, finalmente a las empresas y actividades que no entran en ninguno de estos supuestos también podremos acreditar esta fuerza mayor si se expide un buen informe, pero seguramente la acreditación será menos directa.

 

2.- Suspensión de contratos y reducción de jornada por causas productivas, organizativas, técnicas y de producción.-

Se podrán acoger a estas medidas los trabajadores del Régimen General de la SS, así como sus empresas, y en cuando los socios trabajadores de cooperativas de trabajo asociado, los socios trabajadores de sociedades laborales que hayan optado por el régimen general de la SS, y en regímenes especiales que cubran la contingencia de desempleo tendrán un procedimiento específico en la normativa. Todos ellos siempre que la relación laboral sea anterior a la entrada en vigor de este Real Decreto-Ley.

Cuando las empresas, que se encuentran en el listado del Real Decreto 07/2020, acuerden suspensiones de contratos o reducción temporal de la jornada laboral por estas causas y relacionadas con el coronavirus aplicará un procedimiento especial de forma que,

 • Para negociar el periodo consultas, si no hay representación legal de los trabajadores la comisión representativa la formarán los sindicatos más representativos del sector y a falta de estos por 3 trabajadores de la misma empresa.
 • El periodo de consultas no podrá exceder de 7 días.
 • Y el informe de la Inspección de trabajo expedirá también en un plazo improrrogable de 7 días.

 

3.- Protección por desempleo en aplicación de los procedimientos referidos a los puntos 1 y 2.-

 En todos los casos descritos en los puntos 1 y 2, se adoptarán las siguientes medidas:

 • Reconocimiento del derecho a paro a todos los trabajadores afectados aunque no tengan el período mínimo de cotización exigido y no computar este tiempo como gastado.
 • Protección que se ampliará a socios trabajadores de cooperativas de trabajo asociado, y socios trabajadores de sociedades laborales que coticen por la contingencia de desempleo.

 

4.- Fomento del teletreball.-

El Gobierno Central priorizará y facilitará esta modalidad de trabajo a través de diversas medidas que facilitarán a las empresas la digitalización de la empresa y el trabajo desde casa.

Se deberá hacer en estos casos una previa evaluación de riesgos según determina la Ley de prevención de riesgos laborales, con carácter excepcional, a través de una autoevaluación voluntaria del trabajador.

 

5.- Adaptación de las condiciones de trabajo y reducción de jornada por situaciones relacionadas con el Coronavirus.-

Los trabajadores por cuenta ajena que tengan deberes de cuidado tienen derecho a acceder a la adaptación de su jornada laboral y / o reducción de la misma cuando concurran circunstancias relacionadas con el coronavirus, para evitar la transmisión comunitaria del virus.

El derecho de adaptación de la jornada laboral al trabajador, por deberes de cuidado a un familiar, siempre debe estar justificado y siempre se tendrán en cuenta las necesidades organizativas de la empresa. Entienden como familiar el cónyuge / pareja de hecho, así como familiares por consanguinidad hasta el segundo grado del trabajador.

Los trabajadores tendrán también derecho a una reducción especial de la jornada de trabajo en las situaciones del art.37.6 del ET. (Guarda legal para cuidar menores de 12 años o discapacitados), con reducción proporcional del salario, cuando concurran las circunstancias de suspensión de contratos o reducción temporal de la jornada laboral por motivos de fuerza mayor, organizativas o productivas.

Esta reducción requerirá aviso previo de 24 horas. en la empresa y no se limitará ni el mínimo ni el máximo de la jornada, pueden llegar incluso al 100% de la reducción -siempre que esté justificado-.

 

6.- Ayudas a autónomos.-

Se acuerda el acceso a una prestación extraordinaria por autónomos que se han visto obligados a cerrar su negocio o bien que su facturación ha disminuido en, al menos, un 75% en relación al semestre anterior.

Se requerirá estar de alta de autónomos y acreditar documentalmente el cierre del negocio o bien la reducción de los ingresos y estar al corriente del pago de las cuotas a la S.S.

Y se extenderá la ayuda a los socios trabajadores de cooperativas de trabajo asociado y socios trabajadores de sociedades laborales.

 

7.- Línea de avales e incremento de líneas ICO a empresas y autónomos.-

El Estado avalará la financiación concedida por entidades bancarias y compañías de crédito y se ampliarán las líneas ICO para financiero pymes y autónomos principalmente.

 

8.- Suspensión de plazos tributarios.-

Aunque el RD. 8/2020 determina la suspensión de los plazos en el ámbito tributario, dado que está sometido a una normativa especial, sólo se refiere -esta suspensión- en dos supuestos:

a) Los plazos abiertos para el pago de deuda tributaria en período voluntario y ejecutivo, los vencimientos de plazos de aplazamientos concedidos y plazos para atender requerimientos, diligencias de embargos ... quedan aplazados hasta el día 04/30/2020, siempre y cuando estemos ante plazos abiertos antes del 03/18/2020.

b) Y para todos aquellos plazos abiertos a partir del 03/18/2020 quedarán prorrogados hasta el 05/20/2020.

Pero importante, no se interrumpen los plazos para la presentación de declaraciones y autodeclaraciones tributarias.

Os adjuntamos al respecto el link de la agencia tributaria con preguntas generales que puede consultar: https://www.agenciatributaria.es/AEAT.internet/Inicio.shtm

 

9.- Medidas excepcionales de carácter mercantil.-

Las sesiones de los órganos de gobierno de las sociedades mercantiles, asociaciones ... se podrán hacer por videoconferencia desde el domicilio social de cada entidad.

Los plazos para presentar las cuentas anuales y en todo caso informes de gestión quedan suspendidos hasta que termine el estado de alarma.

Y también se suspende el plazo para presentar por parte de la empresa la solicitud de concurso hasta pasados ​​2 meses de la finalización del estado de alarma.

 

10.- Creación del plan acelerado pyme.-

Se crean iniciativas para fomentar el teletrabajo y la digitalización de la empresa, con el fin de facilitar a las empresas los instrumentos y procedimientos necesarios para promover el trabajo desde casa, según la normativa que desarrollará este plan.

 

IMPORTANTE.- Todas estas medidas se mantendrán siempre y cuando las empresas mantengan el trabajo durante 6 meses desde la reanudación de sus actividades, lo que determina una apuesta firme por mantener los puestos de trabajo frente a los despidos.

 

Generalitat de Cataluña (Comunicado oficial 18/03) .-

 

La Generalitat de Cataluña, en concreto el Departamento de Trabajo, ha acordado también una medida complementaria a la del Gobierno Central, y dirigida al colectivo de autónomos de nuestra comunidad.

.Ajuts a autónomos.- Entienden autónomos-personas físicas únicamente.

Se aprueban ayudas para autónomos de hasta 2.000, - Euros / persona, siempre que se acredite la reducción drástica e involuntaria de su facturación como consecuencia del coronavirus y por actividades obligadas a cerrar según la autoridad sanitaria.

Se requerirá estar de alta de autónomos y domicilio fiscal en Cataluña y se tendrán en cuenta los ingresos del mes de marzo del año anterior y si aún no hace 1 año del alta se mirarán los ingresos mensuales.

Se podrán pedir a partir del 1 de abril de 2020 de forma telemática y se concederán los importes en función de la documentación acreditativa.

Hasta aquí las novedades a día de hoy, os seguiremos informando sobre todas las novedades legislativas que tengan incidencia empresarial.

 

Este documento ha sido redactado y revisado por nuestro equipo de profesionales.

 

Atentamente,

 

Lleida, 18 de Marzo de 2020

Vanessa Patricia Vázquez Bellés (Directora Ottesa Asesors)

 

 

Circular informativa V especial Covid-19

En primera instància, en relació a les mesures excepcionals recollides en l’àmbit tributari (hisenda pública estatal) comentar que encara que el RD. 8/2020 determina la suspensió dels terminis en l’àmbit tributari, donat que està sotmès a una normativa especial, només es refereix –aquesta suspensió- a dos supòsits:

 1. Els terminis oberts per al pagament de deute tributari en període voluntari i executiu, els venciments de terminis d’ajornaments concedits i terminis per atendre requeriments, diligències d’embargaments… queden ajornats fins al dia 30/04/2020, sempre i quan estiguem davant terminis oberts abans del 18/03/2020.
 2. I per tots aquells terminis oberts a partir del 18/03/2020 quedaran prorrogats fins al dia 20/05/2020.

Però, molt important, no s’interrompen els terminis per a la presentació de declaracions i autodeclaracions tributàries.

Us adjuntem al respecte el link de l’Agència Tributària amb preguntes generals que podeu consultar: https://www.agenciatributaria.es/AEAT.internet/Inicio.shtml

-En quan a l’Agència Tributaria de Catalunya, us comuniquem que amb data 19/03/2020, s’ha publicat al DOGC, el Decret-Llei 7/2020, de 17 de març, on s’estableixen, entre d’altres, mesures urgents en matèria tributària i econòmica.

A l’Art.14 d’aquest Decret es determina la suspensió dels terminis de presentació i ingrés dels tributs propis de la Generalitat de Catalunya (establiments turístics, ...) i dels tributs cedits (transmissions, successions, donacions.) fins que es deixi sense efecte l’Estat d’Alarma.

 

-Ajut Autonòmic ( Generalitat ) – 

Així mateix, i en compensació a les pèrdues pel treball autònom a Catalunya, es recull al seu Art.15 un ajut, en forma de prestació econòmica única, que facilitarà el Departament de Treball, afers socials i famílies de la Generalitat, als autònoms-persona física, que acreditin una reducció dràstica i involuntària de la seva facturació a conseqüència dels efectes del coronavirus en la seva activitat econòmica i no disposin de fons alternatives d’ingressos.

Com a requisits per a poder sol·licitar aquest ajut es requereix estar en situació d’alta en el règim especial d’autònoms de la S.S., tenir domicili fiscal a Catalunya i que figurin com a tals en activitats de les quals s’ha decretat el tancament d’acord amb l’establert al RD.463/2020 i 465/2020.

La forma d’acreditació de les pèrdues econòmiques es farà comparant la facturació del mes de març del 2019 en relació a la del mes de març del 2020, per tant per poder sol·licitar aquest ajut s’haurà de facilitar el llibre d’ingressos del març del 2019 i del 2020, per tant caldrà esperar a final d’aquest mes.

La sol·licitud de l’ajut es podrà demanar a partir de l’1 d’abril i es farà de forma telemàtica a través de la web del Departament de Treball:

Cal tenir en compte que el pressupost és de 7,5 milions d’euros i que preveu beneficiar a uns 4.500 treballadors autònoms i que es donarà fins exhaurir aquest pressupost. Si tenim en compte que actualment hi ha uns 500.000 autònoms a Catalunya, només hi podran accedir un 1% de total.

I també molt important dir que aquest ajut autonòmic és incompatible amb qualsevol altre ajut, prestació, subsidi o subvenció, públics o privats, destinats a la mateixa finalitat.

I serà incompatible, per tant, amb els ajuts que el Govern Central ha creat pel col·lectiu autònom per fer front a aquestes circumstàncies excepcionals i que ja us varem apuntar en la nostra circular anterior i us ampliem a continuació.

 

-Prestació estatal als autònoms (Govern Central).-

A l’Art.17 del Reial Decret 8/2020 de 18 de març, s’ha aprovat una prestació extraordinària als autònoms, amb activitats suspeses en virtut del RD 463 i 465/2020 o amb reducció reduïda en al menys un 75% en relació a la mitjana de facturació del semestre anterior.

Els requisits per poder sol.licitar la prestació seran estar donat d’alta en el règim especial d’autònoms o dels treballadors del mar, en el cas de que l’activitat no s’hagi suspès acreditar la reducció de la facturació en al menys un 75% en relació al semestre anterior i, estar al corrent en el pagament de les quotes a la S.S.

També es podran acollir a aquesta prestació els socis treballadors de cooperatives de treball associat que hagin optat pel seu enquadrament com a treballadors per compte propi en el règim especial que els hi correspongui, sempre i quan reuneixin tots els requisits generals.

La quantia de la prestació regulada es determinarà aplicant el 70% a la base reguladora, calculada segons el previst a l’Art.339 de la LGSS.

Per exemple, si es paga la quota mínima de 286,10 euros, es tindrà dret a una prestació mínima de 944,40 euros i per tant si apliquem el 70% la prestació seria de 661,08 euros.

Aquesta prestació té una vigència limitada a un mes, des de l’entrada en vigor del RD. 463/2020 (14/03) o fins al darrer dia del mes en que finalitzi l’Estat d’Alarma si va més enllà d’un mes i serà incompatible amb qualsevol altra prestació del sistema de la S.S.

El temps de la seva percepció s’entendrà com a cotitzat i no reduirà els períodes de prestació per cessament d’activitat en que el beneficiari pugui tenir dret en un futur. Per tant no es pagarà la quota d’autònoms, però comptarà com a cotitzada.

En resum, tots aquells autònoms que pels RD. 463/2020 i 465/2020 tinguin l’obligació de tancar la seva activitat econòmica (comerç minorista -amb excepcions-, hostaleria, restauració,...) tindran la possibilitat de sol·licitar l’ajut sense justificar la davallada d’ingressos.

La resta d’autònoms no inclosos en la llista d’activitat obligades a tancar, hauran de justificar la davallada dels seus ingressos en al menys un 75%.

MOLT IMPORTANT sol·licitar l’ajut durant el mes d’abril, ja que aleshores es compara el març amb la mitjana dels sis mesos anteriors, si es demana durant el mes de març aleshores es compara el febrer amb la mitjana dels sis mesos anteriors. Cada cas s’haurà d’estudiar.

 

-Suspensió d’apertura d’establiments turístics (Govern Central).-

Amb data d’ahir, 19/03, es va publicar al BOE l’Ordre SND/267/2020, de 19 de març, on es decreta la suspensió d’apertura al públic de tots els hotels i allotjaments similars, allotjaments turístics i d’altres allotjaments de curta durada, càmpings, aparcaments de caravanes i similars, amb obligació de tancar quan ja no hi hagi clients i com a màxim poden estar oberts fins al dia 26/03/2020.

Poden quedar oberts els establiments turístics de llarga durada i de temporada, que en el moment de declarar l’Estat d’Alarma tinguessin clients de forma estable i de temporada, sempre i quan als seus habitacles puguin tenir les infraestructures necessàries per estar-hi segons la normativa actual, sense que els establiments puguin admetre nous clients.

Com sempre, us anirem mantenint informats conforme es vagin desenvolupant les diverses normatives sobre totes aquestes mesures excepcionals i sobre mesures noves puguin anar sortint.

 

Atentament,

  

Lleida, 20 de Març de 2020

Vanesa Patricia Vázquez Bellés (gerent Ottesa Assessors)

 

Circular informativa Covid-19 mesures excepcionals de caràcter econòmic per part del Govern central i la Generalitat de Catalunya

Circular Informativa Especial IIII - Covid-19

Seguint amb la línia informativa que varem iniciar dilluns, i per tal de mantenir-vos puntualment informats sobre la incidència que el decret d’Estat d’Alarma per coronavirus està tenint en l’àmbit laboral de les nostres empreses i clients, us informem que amb data d’ahir 17/03 però publicades al BOE d’avui 18/03, s’han pres una sèrie de mesures excepcionals de caràcter econòmic, per part del Govern Central i també per part de la Generalitat de Catalunya, que a continuació us detallem.

 

Govern Central (Reial Decret 465/2020 de 17/03).-

Es modifica el Reial Decret 463/2020 de 14 de marc de declaració d’estat d’alarma en el sentit, entre d’altres mesures, d’incloure dins les activitats excloses d’apertura al públic a les perruqueries, restringint la seva activitat al servei a domicili.

 

Govern Central (Reial Decret 8/2020 de 17/03).-

1.- Suspensió de contractes i reducció de jornada laboral per força major.-

Mesures per totes aquelles suspensions de contracte i reduccions de jornada que siguin conseqüència directa del coronavirus i que seran considerades, a tots els efectes, provinents d’una situació de força major.

Es podran acollir a aquestes mesures els treballadors del Règim general de la S.S., així com les seves empreses, i en quan els socis treballadors de cooperatives de treball associat, els socis treballadors de societats laborals que hagin optat pel règim general de la S.S., i en règims especials que cobreixin la contingència d’atur tindran un procediment específic en la normativa. Tots ells sempre que la relació laboral sigui anterior a l’entrada en vigor d’aquest Reial Decret-Llei.

L’empresa que acordi la suspensió de contractes o reducció temporal de jornada de treball per aquests motius, haurà de remetre a l’autoritat laboral competent un informe relatiu a la vinculació de la mesura adoptada acompanyat de la documentació acreditativa, enfront la qual la Inspecció de treball en un termini improrrogable de 5 dies emetrà el seu informe essent potestatiu per l’autoritat laboral, la qual haurà d’expedir resolució en el termini de 5 dies, des de la seva sol·licitud. Entenem que aquestes activitats incloses al RD 7/2020 seran més directes en quan a l’acreditació de la força major.

Les activitats, les quals hagin estat apercebudes pels seus col·legis professionals del tancament de les mateixes a causa del coronavirus també es podran acollir a aquestes mesures excepcionals.

I, finalment a les empreses i activitats que no entren en cap d’aquests supòsits també podrem acreditar aquesta força major si s’expedeix un bon informe, però segurament l’acreditació serà menys directa.

 

2.- Suspensió de contractes i reducció de jornada per causes productives, organitzatives, tècniques i de producció.-

Es podran acollir a aquestes mesures els treballadors del Règim general de la S.S., així com les seves empreses, i en quan els socis treballadors de cooperatives de treball associat, els socis treballadors de societats laborals que hagin optat pel règim general de la S.S., i en règims especials que cobreixin la contingència d’atur tindran un procediment específic en la normativa. Tots ells sempre que la relació laboral sigui anterior a l’entrada en vigor d’aquest Reial Decret-Llei.

Quan les empreses, que es troben al llistat del Reial Decret 07/2020, acordin suspensions de contractes o reducció temporal de la jornada laboral per aquestes causes i relacionades amb el coronavirus s’aplicarà un procediment especial de manera que,

 • Per negociar el període consultes, si no hi ha representació legal dels treballadors la comissió representativa la formaran els sindicats més representatius del sector i a manca d’aquests per 3 treballadors de la mateixa empresa.
 • El període de consultes no podrà excedir de 7 dies.
 • I l’informe de la Inspecció de treball s’expedirà també en un termini improrrogable de 7 dies.

 

3.- Protecció per atur en aplicació dels procediments referits als punts 1 i 2.-

 • En tots els casos descrits en els punts 1 i 2, s’adoptaran les següents mesures:
 • Reconeixement del dret a atur a tots els treballadors afectats encara que no tinguin el període mínim de cotització exigit i no computar aquest temps com a gastat.
 • Protecció que s’ampliarà a socis treballadors de cooperatives de treball associat, i a socis treballadors de societats laborals que cotitzin per la contingència d’atur.

 

4.- Foment del teletreball.-

El Govern Central prioritzarà i facilitarà aquesta modalitat de treball a través de diverses mesures que facilitaran a les empreses la digitalització de l’empresa i el treball des de casa.

S’haurà de fer en aquests casos una prèvia avaluació de riscos segons determina la Llei de prevenció de riscos laborals, amb caràcter excepcional, a través d’una autoavaluació voluntària del treballador.

 

5.- Adaptació de les condicions de treball i reducció de jornada per situacions relacionades amb el Coronavirus.-

 • Els treballadors per compte aliè que tinguin deures de cura tenen dret a accedir a l’adaptació de la seva jornada laboral i/o reducció de la mateixa quan concurreixin circumstàncies relacionades amb el coronavirus, per tal d’evitar la transmissió comunitària del virus.
 • El dret d’adaptació de la jornada laboral al treballador, per deures de cura a un familiar, sempre ha d’estar justificat i sempre es tindran en compte les necessitats organitzatives de l’empresa. Entenen com a familiar el cònjuge/parella de fet, així com familiars per consanguinitat fins al segon grau del treballador.
 • Els treballadors tindran també dret a una reducció especial de la jornada de treball en les situacions de l’art.37.6 de l’ET. (guarda legal per cuidar menors de 12 anys o discapacitats), amb reducció proporcional del salari, quan concorrin les circumstàncies de suspensió de contractes o reducció temporal de la jornada laboral per motius de força major, organitzatives o productives.
 • Aquesta reducció requerirà avís previ de 24 h. a l’empresa i no es limitarà ni el mínim ni el màxim de la jornada, poden arribar inclús al 100% de la reducció –sempre que estigui justificat-.

 

6.- Ajuts a autònoms.-

S’acorda l’accés a una prestació extraordinària per autònoms que s’han vist obligats a tancar el seu negoci o bé que la seva facturació ha disminuït en, al menys, un 75% en relació al semestre anterior.

Es requerirà estar d’alta d’autònoms i acreditar documentalment el tancament del negoci o bé la reducció dels ingressos i estar al corrent del pagament de les quotes a la S.S.

I s’estendrà l’ajut als socis treballadors de cooperatives de treball associat i socis treballadors de societats laborals.

 

7.- Línia d’avals i increment de línies ICO a empreses i autònoms.-

L’Estat avalarà la financiació concedida per entitats bancàries i companyies de crèdit i s’ampliaran les línies ICO per financer pymes i autònoms principalment.

 

8.- Suspensió de terminis tributaris.-

Encara que el RD. 8/2020 determina la suspensió dels terminis en l’àmbit tributari, donat que està sotmés a una normativa especial, només es refereix –aquesta suspensió- a dos supòsits:

a) Els terminis oberts per al pagament de deute tributari en període voluntari i executiu, els venciments de terminis d’ajornaments concedits i terminis per atendre requeriments, diligències d’embargaments… queden ajornats fins al dia 30/04/2020, sempre i quan estiguem davant terminis oberts abans del 18/03/2020.

b) I per tots aquells terminis oberts a partir del 18/03/2020 quedaran prorrogats fins al dia 20/05/2020.

Però important, no s’interrompen els terminis per a la presentació de declaracions i autodeclaracions tributàries.

Us adjuntem al respecte el link de l’agència tributària amb preguntes generals que podeu consultar: https://www.agenciatributaria.es/AEAT.internet/Inicio.shtml

 

9.- Mesures excepcionals de caire mercantil.-

Les sessions dels òrgans de govern de les societats mercantils, associacions… es podran fer per videoconferència des del domicili social de cada entitat.

Els terminis per presentar comptes anyals i en tot cas informes de gestió queden suspesos fins que s’acabi l’estat d’alarma.

I també es suspèn el termini per presentar per part de l’empresa la sol·licitud de concurs fins passats 2 mesos de la finalització de l’estat d’alarma.

 

10.- Creació del pla ACELERA pyme.-

Es creen iniciatives per fomentar el teletreball i la digitalització de l’empresa, per tal de facilitar a les empreses els instruments i procediments necessaris per promoure el treball des de casa, segons la normativa que desenvoluparà aquest pla.

 

Important.- Totes aquestes mesures es mantindran sempre i quan les empreses mantinguin el treball durant 6 mesos des de la reanudació de les seves activitats, el que determina una aposta ferma per mantenir els llocs de treball enfront els acomiadaments.

 

Generalitat de Catalunya (Comunicat oficial 18/03).-

La Generalitat de Catalunya, en concret el Departament de Treball, ha acordat també una mesura complementària a la del Govern Central, i adreçada al col·lectiu d’autònoms de la nostra comunitat.

Ajuts a autònoms.- Entenen autònoms-persones físiques únicament.

S’aproven ajuts per a autònoms de fins a 2.000,- Euros/persona, sempre que s’acrediti la reducció dràstica i involuntària de la seva facturació com a conseqüència del coronavirus i per activitats obligades a tancar segons l’autoritat sanitària.

Es requerirà estar d’alta d’autònoms i domicili fiscal a Catalunya i es tindran en compte els ingressos del mes de març de l’any anterior i si encara no fa 1 any de l’alta es miraran els ingressos mensuals.

Es podran demanar a partir de l’1 d’abril de 2020 de forma telemàtica i es concediran els imports en funció de la documentació acreditativa.

Fins aquí les novetats a dia d’avui, us continuarem, però, informant sobre totes les novetats legislatives que tinguin incidència empresarial.

Aquest document ha estat redactat i revisat pels nostre equip de professionals.

 

Lleida, 18 de Març de 2020

Vanessa Patricia Vázquez Bellés (Directora ottesa Assessors)

SERVICIOS PRINCIPALES

Laboral

Fiscal

Gestoria

Jurídico

OTTESA ASSESSORS

Av. Prat de la Riba, 19 - Altillo

Tel: 973 24 06 00

Fax: 973 23 90 36

email: ottesa@ottesa.com

LOCALITZACIÓN