Informe sobre la tributació dels bons de fidelització lliurats pel Banc Santander a accionistes i obligacionistes del Banc Popular Després de la dissolució de l'entitat Banc Popular Espanyol, SA, el Banc Santander va aprovar una Oferta Pública de Venda d

Després de la dissolució de l'entitat Banc Popular Espanyol, SA, el Banc Santander va aprovar una Oferta Pública de Venda de Bons de Fidelització (12-9-2017) per compensar els afectats per aquesta dissolució per les pèrdues sofertes.

L'AEAT ha emès un informe relatiu a la integració de les rendes obtingudes per accionistes i obligacionistes en l'IRPF, diferenciant segons el col·lectiu afectat:
1. Rendes obtingudes pel col·lectiu d'obligacionistes:
a. Que acceptin els bons de fidelització:

 • Amortització de les obligacions:
  Qualificació: rendiment del capital mobiliari negatiu derivat de la transmissió d'actius financers.
  Còmput: per la diferència entre el valor de transmissió (zero) i el valor d'adquisició dels títols.
  Integració: en la base imposable de l'estalvi.
 • Lliurament de bons de fidelització:
  Qualificació: rendiment de capital mobiliari.
  Còmput: pel valor normal de mercat sotmès a ingrés a compte (repercutit a l'adquirent).
  Integració: a la base imposable de l'estalvi, el que possibilita la compensació amb el rendiment negatiu derivat de la
  Integració: a la base imposable de l'estalvi, el que possibilita la compensació amb el rendiment negatiu derivat de l'amortització de les obligacions.

Interessos trimestrals que es percebin i, si escau, futura venda dels bons de fidelització:
Qualificació: rendiment de capital mobiliari.
còmput:

1. Interessos: per l'import íntegre.
2. Venda de bons: per diferència entre valor de transmissió i valor d'adquisició. Aquest últim és el valor de mercat que assenyala la
lliurament de bons de fidelització.

b. Que no acceptin els bons de fidelització:

 • Amortització de les obligacions:
  Qualificació: rendiment de capital mobiliari negatiu derivat de la transmissió d'actius financers.
  Còmput: per la diferència entre el valor de transmissió (zero) i el valor d'adquisició dels títols.
  Integració: en la base imposable de l'estalvi.

2. Rendes obtingudes pel col·lectiu d'accionistes:
a. Que acceptin els bons de fidelització:
Amortització de les accions:
Qualificació: pèrdua patrimonial derivat de la transmissió.
Còmput: per la diferència entre el valor de transmissió (zero euros) i el valor d'adquisició pagat pel contribuent.
Integració: en la base imposable de l'estalvi.

Lliurament de bons de fidelització:
Qualificació: guany patrimonial.
Còmput: pel valor de mercat de les noves obligacions.
Integració: a la base imposable de l'estalvi, que possibilita la compensació de la pèrdua patrimonial derivada de l'amortització
de les accions.

Interessos trimestrals que es percebin i, si escau, futura venda dels bons de fidelització:
Qualificació: rendiment de capital mobiliari.
còmput:

1. Interessos: per l'import íntegre.
2. Venda de bons: per diferència entre valor de transmissió i valor d'adquisició. Aquest últim és el valor de mercat que assenyala la
lliurament de bons de fidelització.

b. Que no acceptin els bons de fidelització:

Amortització de les obligacions:
Qualificació: pèrdua patrimonial derivat de la transmissió.
Còmput: per la diferència entre el valor de transmissió (zero euros) i el valor d'adquisició pagat pel contribuent.

Integració: en la base imposable de l'estalvi.

La baixa laboral per als treballadors autònoms

Tots els treballadors autònoms tenen dret a percebre una baixa laboral si pateixen una malaltia comuna, tenen un accident fora de la feina i també, per descomptat, si pateixen accidents derivats de la seva activitat. Sempre que es donin unes circumstàncies concretes que explicarem a continuació, i es compleixin una sèrie de requisits.

 

Quan tens dret a percebre una baixa si ets autònom?

En cas que sigui una malaltia comuna o un accident fora de l'horari de treball, es pot demanar a partir del quart dia de baixa, comptabilitzat des que es va al metge. Si és un accident durant la teva feina, pots percebre-des del dia següent al que es produeix, sempre que tinguis la cobertura específica d'accidents de treball.

En ambdós casos, serà un professional sanitari qui marqui el temps màxim de la baixa. Legalment, es pot cobrar per un any, prorrogable a un any i mig "sempre que en aquest temps de més es prevegi la seva curació", segons recull la web de la Seguretat Social.

Quant cobraràs?

El càlcul de la baixa es fa prenent de referència la base de cotització que tens a la teva alta d'autònom el mes anterior al que es produeix la baixa. A més, es manté durant tot el temps que duri la mateixa, sempre que no hi hagi un canvi a la baixa en els màxims de cotització a la Seguretat Social.

Prenent com a referència aquest índex, si es tracta d'una malaltia o contingència comuna tens dret a percebre entre el 60 i el 70% de la quantia d'aquesta base de cotització, o base reguladora, entre el quart i el desè dia de baixa. La quantitat s'eleva al 75% a partir del 21 dia de baixa.

Per als casos en què la baixa se sol·liciti per accident laboral, la prestació serà del 75% de la base reguladora des del dia següent, sempre que l'assegurat tingui una cobertura específica de contingències professionals.

Gestions per cobrar el subsidi

Quin és el tràmit a seguir per a percebre la baixa? Per estar donat d'alta en el RETA, estàs cotitzant de manera genèrica amb una mútua que tingui un acord de col·laboració amb la Seguretat Social. A més, els autònoms tenen dret a comptar amb una assegurança complementària per a casos de contingències professionals, molt habitual entre determinats col·lectius professionals que realitzen una activitat d'alt risc, com pot ser la mineria. En aquest cas, la tramitació s'hauria de fer per duplicat, tant a la Mútua 'genèrica' com a la 'específica' que tinguis subscrita.

Quan se sol·licita la cobertura de contingències comunes, és obligatori que es cobreixi en tots els casos, tot i que cal lliurar una documentació molt específica. En concret, has de presentar a la Mútua en la qual estiguis donat d'alta, o en les pròpies oficines de la Seguretat Social, el formulari mitjançant el qual se sol·licita el pagament directe de la prestació d'incapacitat temporal -que has de sol·licitar a les oficines de la Seguretat Social o fer-te amb ell de manera telemàticament, el comunicat de baixa, el document acreditatiu d'estar al corrent en el pagament de les quotes a la Seguretat Social, així com declaració d'activitat.

Juntament amb això, és obligatori que es presenti aquesta mateixa declaració a la persona que gestioni directament l'empresa a la que realitzi els seus serveis o, si es tracta d'una empresa que funciona oberta al públic, el cessament temporal o definitiu en l'activitat desenvolupada.

El període màxim per realitzar totes aquestes gestions és de 15 dies a partir de la data de baixa. Posteriorment, en funció del temps que es prolongui la baixa, hauràs de presentar-te en períodes de sis mesos davant la mútua amb els informes mèdics que avalin que les causes no han millorat, si vols seguir cobrant aquest subsidi. La norma recull a més que, si s'incompleix amb aquest termini, "es produirà la suspensió en l'inici del pagament de la prestació, podent iniciar-se d'ofici les actuacions pertinents per verificar la situació en què queda el beneficiari de la prestació".

 

Font: Cinco Días

Principals novetats i modificacions introduïdes per la Llei de Reformes Urgents del Treball Autònom

La Llei 6/2017, de 24 d'octubre, de reformes urgents del Treball Autònom, inclou les més importants modificacions dutes a terme en benefici aquest col·lectiu en els últims anys.

En el quadre adjunt detallem un resum de les novetats, modificacions més substancials

El límit d'exclusió de 250.000 € per als empresaris acollits al sistema de mòduls queda prorrogat per al 2018

Amb efectes a partir del dia 01/01/2018 i vigència indefinida, es prorroguen els límits quantitatius per a l’aplicació del règim d’estimació objectiva del IRPF i dels règims especials simplificat i de l’agricultura, ramaderia i pesca del IVA, així com els terminis per la renuncia i revocacions a aquests mètodes i règims especials per al exercici del 2018, d’acord amb l’establert al Reial Decret Llei 20/2017 de 29 de desembre.

La magnitud que determina la exclusió del mètode d’estimació objectiva ( Mòduls ) relativa als rendiments íntegres obtinguts pel conjunt d’activitats econòmiques es fixa en 250.000 €, enlloc dels 150.000 previstos pel 2018.

El límit relatiu a les operacions per les que existeixi l’obligació d’emetre factura quan el destinatari sigui un empresari o professional queda establert en 125.000 €. Tanmateix la magnitud referida al volum de compres queda fixat en 250.000.

Els límits per a l’aplicació del règim simplificat i del règim especial de l’agricultura, ramaderia i pesca en el exercici 2018 es manté en els 250.000 €.

Tot l'equip d'Ottesa Assessors us desitja un Bon Nadal i un pròsper 2018

SERVEIS PRINCIPALS

Laboral

Fiscal

Gestoria

Juridic

OTTESA ASSESSORS

Av. Prat de la Riba, 19 - Altell

Tel: 973 24 06 00

Fax: 973 23 90 36

email: ottesa@ottesa.com

LOCALITZACIÓ