Informe sobre la tributació dels bons de fidelització lliurats pel Banc Santander a accionistes i obligacionistes del Banc Popular Després de la dissolució de l'entitat Banc Popular Espanyol, SA, el Banc Santander va aprovar una Oferta Pública de Venda d

Després de la dissolució de l'entitat Banc Popular Espanyol, SA, el Banc Santander va aprovar una Oferta Pública de Venda de Bons de Fidelització (12-9-2017) per compensar els afectats per aquesta dissolució per les pèrdues sofertes.

L'AEAT ha emès un informe relatiu a la integració de les rendes obtingudes per accionistes i obligacionistes en l'IRPF, diferenciant segons el col·lectiu afectat:
1. Rendes obtingudes pel col·lectiu d'obligacionistes:
a. Que acceptin els bons de fidelització:

 • Amortització de les obligacions:
  Qualificació: rendiment del capital mobiliari negatiu derivat de la transmissió d'actius financers.
  Còmput: per la diferència entre el valor de transmissió (zero) i el valor d'adquisició dels títols.
  Integració: en la base imposable de l'estalvi.
 • Lliurament de bons de fidelització:
  Qualificació: rendiment de capital mobiliari.
  Còmput: pel valor normal de mercat sotmès a ingrés a compte (repercutit a l'adquirent).
  Integració: a la base imposable de l'estalvi, el que possibilita la compensació amb el rendiment negatiu derivat de la
  Integració: a la base imposable de l'estalvi, el que possibilita la compensació amb el rendiment negatiu derivat de l'amortització de les obligacions.

Interessos trimestrals que es percebin i, si escau, futura venda dels bons de fidelització:
Qualificació: rendiment de capital mobiliari.
còmput:

1. Interessos: per l'import íntegre.
2. Venda de bons: per diferència entre valor de transmissió i valor d'adquisició. Aquest últim és el valor de mercat que assenyala la
lliurament de bons de fidelització.

b. Que no acceptin els bons de fidelització:

 • Amortització de les obligacions:
  Qualificació: rendiment de capital mobiliari negatiu derivat de la transmissió d'actius financers.
  Còmput: per la diferència entre el valor de transmissió (zero) i el valor d'adquisició dels títols.
  Integració: en la base imposable de l'estalvi.

2. Rendes obtingudes pel col·lectiu d'accionistes:
a. Que acceptin els bons de fidelització:
Amortització de les accions:
Qualificació: pèrdua patrimonial derivat de la transmissió.
Còmput: per la diferència entre el valor de transmissió (zero euros) i el valor d'adquisició pagat pel contribuent.
Integració: en la base imposable de l'estalvi.

Lliurament de bons de fidelització:
Qualificació: guany patrimonial.
Còmput: pel valor de mercat de les noves obligacions.
Integració: a la base imposable de l'estalvi, que possibilita la compensació de la pèrdua patrimonial derivada de l'amortització
de les accions.

Interessos trimestrals que es percebin i, si escau, futura venda dels bons de fidelització:
Qualificació: rendiment de capital mobiliari.
còmput:

1. Interessos: per l'import íntegre.
2. Venda de bons: per diferència entre valor de transmissió i valor d'adquisició. Aquest últim és el valor de mercat que assenyala la
lliurament de bons de fidelització.

b. Que no acceptin els bons de fidelització:

Amortització de les obligacions:
Qualificació: pèrdua patrimonial derivat de la transmissió.
Còmput: per la diferència entre el valor de transmissió (zero euros) i el valor d'adquisició pagat pel contribuent.

Integració: en la base imposable de l'estalvi.

SERVEIS PRINCIPALS

Laboral

Fiscal

Gestoria

Juridic

OTTESA ASSESSORS

Av. Prat de la Riba, 19 - Altell

Tel: 973 24 06 00

Fax: 973 23 90 36

email: ottesa@ottesa.com

LOCALITZACIÓ